• آدرس: تهران،خیابان مطهری،کوه نور، بعد از بن بست دوم ،پلاک ۳ ،طبقه۳،واحد۶

 • انتخاب بهترین و شیک ترین سرویس قاشق چنگال متناسب با نیاز و سلیقه شما

 • تضمین اصل بودن کالا همراه با گارانتی

مــا بــه حســن ســلیقه شــما بــرای انتخــاب ســرویس قاشــق و چنــگال نیکولــو آلمــان تبریــک میگوئیم . محصــولات نیکولــو آلمــان بــا کیفیــت عالــی و طــرح هــای متنــوع از کلاســیک تا مــدرن !! قاشــق و چنــگال هــای نیکولــو آلمــان از اســتیل ضــد زنــگ ۱۰/۱۸ بــا دقیــق تریــن دســتگاههای کامپیوتــری طراحــی و ســاخته شــده و میتونــه بــرای تمــام عمــر در خدمــت شــما باشــه و بعــد از مدتها اســتفاده زیبــا مثــل روز اول بمونــه درصورتیکــه نــکات زیــر را بــرای نگهــداری آن رعایــت بفرمائیــد. بعــد از اســتفاده حتمــا ســرویس خــود را از باقیمانــده غــذا روی قاشــق چنــگال خــود پــاک کنیــد و ســرویس خــود را مــدت زیــاد نشســته باقــی نگذاریــد. برای شستشو در ماشین ظرفشوئی دسته قطعات به سمت پائین سبد باشد. ســرویس خــود را بلافاصلــه بعــد از شستشــو ازماشــین ظرفشــوئی خــارج و خشــک نمائیــد و در صــورت عــدم امــکان در ماشــین ظرفشــوئی را بــاز کنیــد تــا بخارموجــود در ماشــین ظرفشــوئی خــارج شــود و رطوبــت باقــی نمانــد. ما توصیه میکنیم از مواد شوینده مناسب برای ماشین ظرفشوئی خود استفاده کنید. درصورت شستشو با دست استفاده از اجسام سخت مانند اسکاچ خودداری کنید. بــرای ســرویس هــای آب طــلا و آب نقــره کاری شــده عـلاوه بــر مــوارد بــالا تاکیــد میشــود از اســتفاده کــردن ســرویس هــا در مــواد اســیدی ماننــد ترشــی و غیــره پرهیــز شــود.

فرم گارانتی
 1. نام و نام خانوادگی(*)
  لطفا نام خود را وارد کنید
 2. تلفن تماس(*)
  شماره تلفن تماس خود را وارد کنید
 3. کد گارانتی(*)
  کد گارانتی خود رار وارد نمایید.
 4. تاریخ خرید کالا(*)
  تاریخ خرید کالا را وارد نمایید.
 5. آدرس(*)
  آدرس خود را وارد نمایید
 6. (*)

  Refreshورودی نامعتبر

سبد خرید

سبد خرید شما خالی میباشد!